Arai D Group Logo White
join
our family
รักความท้าทายในการทำงานเป็นชีวิตจิตใจ ไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคและความกดดัน สนุกสนานกับการทำงานเป็นทีมเวิร์ค และไม่ปิดกั้นทุก ๆ การเรียนรู้ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว ร่วมออกแบบการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ไปกับเรา

ความรับผิดชอบ

 • ตีโจทย์คอนเซ็ปของงานออกแบบกราฟิกเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • วางแผนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานออกแบบงานกราฟฟิคอย่างเป็นระบบ
 • ออกแบบงานกราฟฟิคในสื่อต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สามารถฝึกงานไม่น้อยกว่า 4เดือน หรือมากกว่า
 • มีความศรัทธากับคำว่า TEAM WORK
 • จินตนาการดี มีรสนิยม
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • สามารถกลับบ้านดึกได้ มาทำงานในวันหยุดได้
 • นิสัยดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 • อึด ถึก ทน
 • ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานของบริษัท

ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ Logo, Title, Graphic
 • ทำโมชั่นภาพเคลื่อนไหวต่างๆ

คุณสมบัติ

 • สามารถฝึกงานไม่น้อยกว่า 4เดือน หรือมากกว่า
 • มีความศรัทธากับคำว่า TEAM WORK
 • จินตนาการดี มีรสนิยม
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • สามารถกลับบ้านดึกได้ มาทำงานในวันหยุดได้
 • นิสัยดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 • อึด ถึก ทน
 • ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานของบริษัท

ความรับผิดชอบ

 • ตีโจทย์คอนเซ็ปของงานออกแบบกราฟิกเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • วางแผนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานออกแบบงานกราฟฟิคอย่างเป็นระบบ
 • ออกแบบงานกราฟฟิคในสื่อต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ถ้าท่านคิดว่า ท่านฝีมือเยี่ยม ทีทักษะงาน Design สูง นิสัยดี มีใจรักในงานศิลปะ
 • เป็นคนง่ายๆไม่เย๊อะ อยากร่วมงานกับบริษัทที่มีอนาคตไกล เพื่อนร่วมงานน่ารักและงานท้าทาย
  mad Arai-d Co., Ltd อาจเป็นบ้าน / ครอบครัว และที่ทำงานใหม่ของคุณ

ความรับผิดชอบ

 • มีประสบการณ์และความชำนาญในการใช้โปรแกรม AE , Ai , Ps, 3D

คุณสมบัติ

 • รับสมัครMotion Graphic Designer นิสัยดี มีฝีมือ
 • สนุกกับการทำงาน ทางบริษัทมีงาน Motion ที่น่าสนใจและสนุกให้ทำมากมาย

ความรับผิดชอบ

 • มีความรู้การสร้าง 2d, 3d Animation
 • ตีโจทย์คอนเซ็ปของงานออกแบบกราฟิกเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • วางแผนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานออกแบบงานกราฟฟิคอย่างเป็นระบบ
 • ออกแบบงานกราฟฟิคในสื่อต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สามารถฝึกงานไม่น้อยกว่า 4เดือน หรือมากกว่า
 • มีความศรัทธากับคำว่า TEAM WORK
 • จินตนาการดี มีรสนิยม
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • สามารถกลับบ้านดึกได้ มาทำงานในวันหยุดได้
 • นิสัยดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 • อึด ถึก ทน
 • ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานของบริษัท

ความรับผิดชอบ

-

คุณสมบัติ

 • มีวิทยายุทธ์ ใช้ Final Cut Pro ได้อย่างช่ำชอง
 • มีใจรักการตัดต่อ และมากด้วยจินตนาการ
 • รักความท้าทาย สำหรับงานหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่งานโฆษณา, รายการโทรทัศน์ ไปจนถึงตัวอย่างหนัง ฯลฯ

personal information ประวัติส่วนตัว
nickname:
ชื่อเล่น
name:
ชื่อจริง
lastname:
นามสกุล
position applied for:
ตำแหน่งที่ต้องการ
expect salary (per month):
เงินเดือนที่คาดหวัง (ต่อเดือน)
present address:
ที่อยู่ปัจจุบัน
living with parents
อาศัยอยู่กับครอบครัว
own a house
บ้านตัวเอง
rent a house
บ้านเช่า
rent a flat/apt
หอพัก
telephone:
โทรศัพท์
mobile:
มือถือ
email:
อีเมล์
date of birth:
วัน/เดือน/ปีเกิด
age:
อายุ
personal information ประวัติส่วนตัว
race:
เชื้อชาติ
nationality:
สัญชาติ
religion:
ศาสนา
food:
อาหารที่ชอบ
identity card no.:
เลขที่บัตรประชาชน
expiration date:
บัตรหมดอายุ
height:
ส่วนสูง
weight:
น้ำหนัก
military status:
ภาวะทางทหาร
exempled
ได้รับการยกเว้น
served
ปลดเป็นทหารกองหนุน
not yet served
ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
marital status:
สถานภาพ
single
โสด
married
แต่งงาน
widowed
หม้าย
separated
แยกกัน
sex:
เพศ
male
ชาย
female
หญิง
?
อื่นๆ
education การศึกษา
education level ระดับการศึกษา
institution สถาบันการศึกษา
major สาขาวิชา
from ตั้งแต่ - to ถึง
high school:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
vocational:
ปวช.
diploma:
ปวท./ปวส.
bachelor degree:
ปริญญาตรี
post-graduate:
สูงกว่าปริญญาตรี
others:
อื่นๆ
education level:
ระดับการศึกษา
high school:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
institution
สถาบันการศึกษา
major
สาขาวิชา
from- to
ตั้งแต่ - ถึง
education level:
ระดับการศึกษา
vocational:
ปวช.
institution
สถาบันการศึกษา
major
สาขาวิชา
from- to
ตั้งแต่ - ถึง
education level:
ระดับการศึกษา
diploma:
ปวท.ปวช.
institution
สถาบันการศึกษา
major
สาขาวิชา
from- to
ตั้งแต่ - ถึง
education level:
ระดับการศึกษา
bachelor degree:
ปริญญาตรี
institution
สถาบันการศึกษา
major
สาขาวิชา
from- to
ตั้งแต่ - ถึง
education level:
ระดับการศึกษา
post-graduate:
สูงกว่าปริญญาตรี
institution
สถาบันการศึกษา
major
สาขาวิชา
from- to
ตั้งแต่ - ถึง
education level:
ระดับการศึกษา
others:
อื่นๆ
institution
สถาบันการศึกษา
major
สาขาวิชา
from- to
ตั้งแต่ - ถึง
working experience รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลำดับก่อน-หลัง
from ตั้งแต่ - to ถึง
company สถานที่ทำงาน
position ตำแหน่งงาน
salary ค่าจ้าง
reasons of resignation เหตุผลที่ออก
from- to
ตั้งแต่ - ถึง
company
สถานที่ทำงาน
position
ตำแหน่งงาน
salary
ค่าจ้าง
reasons of resignation
เหตุผลที่ออก
from- to
ตั้งแต่ - ถึง
company
สถานที่ทำงาน
position
ตำแหน่งงาน
salary
ค่าจ้าง
reasons of resignation
เหตุผลที่ออก
from- to
ตั้งแต่ - ถึง
company
สถานที่ทำงาน
position
ตำแหน่งงาน
salary
ค่าจ้าง
reasons of resignation
เหตุผลที่ออก
from- to
ตั้งแต่ - ถึง
company
สถานที่ทำงาน
position
ตำแหน่งงาน
salary
ค่าจ้าง
reasons of resignation
เหตุผลที่ออก
from- to
ตั้งแต่ - ถึง
company
สถานที่ทำงาน
position
ตำแหน่งงาน
salary
ค่าจ้าง
reasons of resignation
เหตุผลที่ออก
from- to
ตั้งแต่ - ถึง
company
สถานที่ทำงาน
position
ตำแหน่งงาน
salary
ค่าจ้าง
reasons of resignation
เหตุผลที่ออก
language ability ภาษา
speaking พูด
reading อ่าน
writing เขียน
language:
ภาษา
good
ดี
fair
ปานกลาง
poor
พอใช้
good
ดี
fair
ปานกลาง
poor
พอใช้
good
ดี
fair
ปานกลาง
poor
พอใช้
thai:
ไทย
english:
อังกฤษ
other:
อื่นๆ
language:
ภาษา
thai:
ไทย
good
ดี
fair
ปานกลาง
poor
พอใช้
speaking:
พุด
reading:
อ่าน
writing:
เขียน
language:
ภาษา
english:
อังกฤษ
good
ดี
fair
ปานกลาง
poor
พอใช้
speaking:
พุด
reading:
อ่าน
writing:
เขียน
language:
ภาษา
good
ดี
fair
ปานกลาง
poor
พอใช้
speaking:
พุด
reading:
อ่าน
writing:
เขียน
special ability ความสามารถพิเศษ
typing:
พิมพ์ดีด
yes
ได้
no
ไม่ได้
thai
ไทย
words/mintute
คำ/นาที
english
อังกฤษ
words/mintute
คำ/นาที
driving:
ขับรถยนต์
yes
ได้
no
ไม่ได้
driving license no.
ใบขับขี่เลขที่
riding:
ขี่จักรยาน
yes
ได้
no
ไม่ได้
give yourself a point
ให้คะแนนตัวเอง 1-10 (1 = อ่อนหัด, 10 = มืออาชีพ)
computer:
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
mac
windows
softwares:
ระบุ Software ที่ใช้
office machine:
ความสามารถในการใช้เครื่องสำนักงาน
favorite sports:
กีฬาที่ชอบ
special knowledge:
ความรู้พิเศษ
hobbies:
งานอดิเรก
i can work up country:
สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด
yes
ได้
no
ไม่ได้
others (please mention):
อื่นๆ ที่ภูมิใจนำเสนอ
extra เพิ่มเติม
person to be notified in case of emergence:
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ ชื่อ-นามสกุล
related to the applicant as:
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครอย่างไร
tel:
โทร
source of job information:
ทราบข่าวการรับสมัครจาก
have you ever been seriously or contracted with contagious disease:
ท่านเคยป่วยหนักหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่
no
ไม่เคย
yes
เคย
if yes, please mention:
ถ้าเคย โรคอะไร เมื่อไหร่?
list name,occupation and telephone of 2 refferences (other than relatives):
เขียนชื่อ อาชีพ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ที่อ้างอิง 2 คน (ซึ่งไม่ใช่ญาติ)
1.
2.
family information ประวัติครอบครัว
father's name:
ชื่อ-สกุล บิดา
age:
อายุ
occupation:
อาชีพ
mother's name:
ชื่อ-สกุล มารดา
age:
อายุ
occupation:
อาชีพ
number of siblings:
(รวมผู้สมัคร)
male:
ชาย
female:
หญิง
you're the child of:
มีพี่น้องเป็นบุตรคนที่
name of your sibling:
ชื่อ-สกุล พี่น้อง
age:
อายุ
occupation:
อาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
family information ประวัติครอบครัว
name of spouse:
ชื่อ-สกุล ภรรยา/สามี
age:
อายุ
occupation:
อาชีพ
number of childs:
จำนวนบุตร
company name:
สถานที่ทำงาน
position:
ตำแหน่ง
link to your online portfolio / cv:
กรอกลิงก์ที่นำไปสู่ พอร์ตโฟลิโอ หรือประวัติออนไลน์ของคุณ
attached file
I certily all statement given in this application form is ture if any is found tobe untrue after engagement. The company has right to terminate my employment without any compensation or severance pay the soever.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่าข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดใดทั้งสิ้น